โครงงานคอมพิวเตอร์

New งานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint

โฆษณา

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์

เรื่อง การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน ( วิทยาศาสตร์ )

วิชา คอมพิวเตอร์

จัดทำโดย

น.ส ฤทัยชนก อ้วนนวน เลขที่ 21

น.ส ศิริลักษณ์ แสงนวล เลขที่ 27

เสนอ

พ่อครู ประเวส นามสีฐาน

โรงเรียนฝางวิทยายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ขอนแก่น เขต 25

 

   

 การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน

    มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

 

ขั้นตอนแรก 

เตรียมอุปกรณ์การทดลอง

– สารไอโอดีน

– ยาสีฟันที่จะนำมาทดลองหาแป้ง

– บีกเกอร์

– ช้อนคนสาร

– น้ำเปล่า ที่สะอาด

– ดรอปเปอร์

 รูปภาพ5

 

 

ขั้นตอนที่ 2

บีบยาสีฟัน ใส่บนหลังช้อนคนสาร เพราะ

จะทำให้ง่ายต่อการแตกตัวของสาร

รูปภาพ7รูปภาพ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3

ใช้ช้อนคนสาร คนสารให้ละเอียด และให้เป็นเนื้อเดียวกันในบีกเกอร์ขนาดเล็ก

 รูปภาพ8

 

 

 

ขั้นตอนที่  4

เทน้ำเปล่าที่สะอาด ลงไปแล้วหลังจากนั้นคนสารหรือยาสีฟัน ให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ

 รูปภาพ1

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5

หยดสารไอโอดีนลงไป 4-5 หยด  แล้วคนสาร

รูปภาพ10รูปภาพ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 6

คนสารต่อไปเรื่อย ๆ  จนกว่าสารจะเกิดการเปลี่ยนสี ถ้าสารเปลี่ยนสีจากสีเดิมเป็นสี ส้ม หรือ น้ำตาล แสดงว่ายาสีฟันยี่ห้อนั้นมีแป้ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแบคทีเรียในช่องปากของเรา

และถ้าสารนั้นเปลี่ยนกลับไปเป็นสีเดิม แสดงว่ายาสีฟันยี่ห้อนั้น ไม่มีแป้ง หรือมีแป้งในปริมาณที่น้อยมาก

 รูปภาพ11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง

พบว่ายาสีฟันยี่ห้อ คอลเกตไม่มีแป้งและปลอดภัยมากที่สุด เพราะสารไม่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือสีส้ม จึงปลอดภัยต่อช่องปากของเรา

 รูปภาพ13รูปภาพ12

จบการนำเสนอ

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ

พ่อครู ประเวส นามสีฐาน

แม่ครู วรารัตน์ สิทธิวุฒิ

ที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ จนโครงงานเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกรดจากน้ำผลไม้

จัดทำโดย

น.ส. พรรษชล  มูลตรภักดี เลขที่  18

น.ส. วริศรา     อุตคำ        เลขที่ 22

ชั้น ม. 4/1

ครูที่ปรึกษา

พ่อครู ประเวส นามสีฐาน

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ประชาชนส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำผลไม้เพื่อคลายร้อยและกระหาย  บางครั้งก็นำนำผลไม้มาแปรรูปซึ่งเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือนำมารับประทานแทนของว่างก็ได้  ดิฉันจึงได้นำข้อมุลเหล่านี้มาคุยและปรึกษากันว่าเราสามารถนำผลไม้บางชนิดที่มีฤทธิ์ความเป็นกรดมาขจัดคราบสกปรกบนเหรียญได้หรือไม่และถ้าต้องจัดระดับค่าความเป็นกรดเมื่อนำน้ำผลไม้มาผสมกับนั้นจะสามารถเรียงลำดับว่าอับว่าอันไหนมีค่าความเป็นกรดสูงสุดจากข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้ดิฉันจึงได้คิดค้นจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

           

1.  เพื่อศึกษาว่ากรดจากน้ำผลไม้ที่ผสมแล้วเติมเกลือละลายน้ำลงไปจะมีความสามรถใน ในการขจัดคราบสกปรกหรือไม่

2.  เพื่อศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนของน้ำผลไม้เมื่อนำเกลือละลายน้ำมาผสม

3. เพื่อศึกษาและสร้างงานจาก Blog WordPress.com

หลักการและทฤษฎี

1. การสังเกตความเป็นกรดในผลไม้เมื่อนำมาผสมกัน

2. หลักการขจัดคราบบนเหรียญ

3. ศึกษาความสามารถในการกัดกร่อนของน้ำผลไม้ที่มาผสมกัน แล้วเติมเกลือละลายน้ำงลไปและความสามารถในการขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ

อุปกรณ์และวีธีการทดลอง

1.  วัสดุ

1.1  น้ำมะนาว

1.2  น้ำสับปะรด

1.3  น้ำส้ม

1.4   เกลือละลายน้ำ

1.5  เหรียญหนึ่งบาท  3  แหรียญ

 

             2.  อุปกรณ์

2.1  มีด

2.2   แก้วขนาดกลาง  3  ใบ

2.3   ชามใบเล็ก  2  ใบ

2.4   ช้อน  2  คัน

2.5   เขียง

2.6  กระดาษลิตมัส

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

              1.  ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ

1.1  นำมะนาว  สับปะรดและส้มมาคั้นให้ได้น้ำและกรองเอาตะกอนทิ้ง

1.2   นำเกลือมาละลายน้ำละอาดทิ้งไว้ประมาณ  5  นาที

ขั้นตอนการทดลอง

              ตอนที่  1  ศึกษาระดับค่าความเป็นกรดของน้ำผลไม้เมื่อนำมาผสมและเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย

1.1  นำมะนาว  ส้ม  สับปะรด  มาคั้นให้ได้น้ำ

1.2 เมื่อได้น้ำผลไม้ทั้ง 3 ชนิด แล้วให้นำมาผสมกันตามสัดส่วนดังนี้

1.2.1 นำน้ำสับปะรดไปผสมกับน้ำมะนาว ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน

1.2.2 นำน้ำส้มไปผสมกับน้ำมะนาว ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน

1.2.3 นำน้ำส้มไปผสมกับน้ำสับปะรด ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน

1.3 เมื่อนำไปผสมตามสัดส่วนแล้ว คนให้เข้ากันแล้วทดสอบหาระดับค่าความเป็นกรดด้วยกระดาษลิตมัส

1.4 บันทึกผลการทดลองที่ได้ โดยการเรียงลำดับระดับค่าความเป็นกรด จากค่ามากไปหาค่าน้อย

ตอนที่ 2 ศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนและขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ เมื่อนำเกลือละลายน้ำผสมลงไป

2.1 ให้นำเกลือละลายน้ำที่ได้ไปผสมกับน้ำผลไม้ในตอนที่1 ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ

2.2 คนให้เข้ากัน แล้วนำเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไปในน้ำผลไม้ที่ผสมเกลือละลายน้ำไว้

2.3 ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2.4 นำเหรียญออกมาล้างน้ำสะอาด เช็ดให้แห้งนำมาเปรียบเทียบกัน แล้วบันทึกผลการ ทดลองที่เกิดขึ้น

 

                                                  ระดับค่า pH ที่ได้

น้ำมะนาว  +  น้ำสับปะรด                                                                3.0

 

รูปภาพ1

 

น้ำมะนาว  +  น้ำส้ม                                                                             4.0

 

รูปภาพ2

น้ำส้ม   +  น้ำสับปะรด                                                                              4.5

 

รูปภาพ3

 

 

แก้วที่  1  น้ำส้ม  +  น้ำมะนาว

แก้วที่ 2 น้ำมะนาว +  น้ำสับปะรด

แก้วที่ 3  น้ำส้ม   +  น้ำสับปะรด

เหรียญหนึ่งบาทที่สกปรกจำนวน  3  เหรียญ

รูปภาพ4

 

เหรียญที่มีสกปรกใส่ในแก้วน้ำผลไม้ผสมเกลือละลายน้ำ

 

รูปภาพ5

 

 

 

 

 

เหรียญที่ผ่านการแช่น้ำผลไม้ผสมเกลือละลายน้ำ  30  นาที

 รูปภาพ6

 

 

 

 

 สรุปผลและอภิปรายผลการดำนินการจัดทำโครงงาน

 

จากผลการทดลองสรุปได้ดังนี้

 

1.  เมื่อนำน้ำส้มผสมกับน้ำมะนาวจะได้ค่า  pH เท่ากับ  4.0

2.  เมื่อนำน้ำมะนาวผสมกับน้ำสับปะรดจะได้ค่า  pH  เท่ากับ  3.0

3.  เมื่อนำน้ำสมผสมกับน้ำสับปะรดจะได้ค่า  pH  เท่ากับ  4.5

แสดงว่ามื่อนำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำสับปะรดจะพบว่าค่าความเป็นกรดสูงกว่า  น้ำมะนาวผสมกับน้ำส้ม และน้ำส้มผสมกับน้ำสับปะรด  นอกจากนี้เรายังพบว่าเมื่อนำน้ำผลไม้ที่ได้จากการผสมกันดังกล่าวทั้ง 3 ชนิด มาเติมเกลือละลายน้ำลงไปแล้วนำเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไปตั้งเวลาไว้ประมาณ  30  นาที  ภายหลัง  30  นาที  นำเหรียญออกมาล้างน้ำสะอาดพบว่าเหรียญที่อยู่ในน้ำผสมไม้ที่มีค่า pH สูงที่สุดมี่ความสะอาดมากที่สุด  เพราะกรดที่เข้มข้นจะมีฤทธิ์การกัดกร่อนมากที่สุดตามลำดับความเข้มข้นของกรด

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทดลอง

1.  สามารถนำน้ำผลไม้มาทำความสะอาดเหรียญที่มีคราบสกปรกได้

2.  สามารถทราบถึงฤทธิ์ของกรดที่กัดกร่อนคราบสกปรกบนเหรียญได้

3.  สามารถทราบว่าน้ำผลไม้ชนิดใดมีค่าความเป็นกรดมากและมีฤทธิ์การกัดกร่อนไดดีที่สุด

4. ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Blog WordPress.com

 

ข้อเสนอแนะ

1.  เราอาจนำน้ำผลไม้ชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็นกรดที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนของคุณ

2.  เราอาจนำการทดลองนี้ไปทดลองกับสิ่งอื่นๆที่มีคราบสกปรกติดอยู่  เช่น  สร้อยคอ  แหวน พวงกุญแจ