โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกรดจากน้ำผลไม้

จัดทำโดย

น.ส. พรรษชล  มูลตรภักดี เลขที่  18

น.ส. วริศรา     อุตคำ        เลขที่ 22

ชั้น ม. 4/1

ครูที่ปรึกษา

พ่อครู ประเวส นามสีฐาน

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ประชาชนส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำผลไม้เพื่อคลายร้อยและกระหาย  บางครั้งก็นำนำผลไม้มาแปรรูปซึ่งเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือนำมารับประทานแทนของว่างก็ได้  ดิฉันจึงได้นำข้อมุลเหล่านี้มาคุยและปรึกษากันว่าเราสามารถนำผลไม้บางชนิดที่มีฤทธิ์ความเป็นกรดมาขจัดคราบสกปรกบนเหรียญได้หรือไม่และถ้าต้องจัดระดับค่าความเป็นกรดเมื่อนำน้ำผลไม้มาผสมกับนั้นจะสามารถเรียงลำดับว่าอับว่าอันไหนมีค่าความเป็นกรดสูงสุดจากข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้ดิฉันจึงได้คิดค้นจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

           

1.  เพื่อศึกษาว่ากรดจากน้ำผลไม้ที่ผสมแล้วเติมเกลือละลายน้ำลงไปจะมีความสามรถใน ในการขจัดคราบสกปรกหรือไม่

2.  เพื่อศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนของน้ำผลไม้เมื่อนำเกลือละลายน้ำมาผสม

3. เพื่อศึกษาและสร้างงานจาก Blog WordPress.com

หลักการและทฤษฎี

1. การสังเกตความเป็นกรดในผลไม้เมื่อนำมาผสมกัน

2. หลักการขจัดคราบบนเหรียญ

3. ศึกษาความสามารถในการกัดกร่อนของน้ำผลไม้ที่มาผสมกัน แล้วเติมเกลือละลายน้ำงลไปและความสามารถในการขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ

อุปกรณ์และวีธีการทดลอง

1.  วัสดุ

1.1  น้ำมะนาว

1.2  น้ำสับปะรด

1.3  น้ำส้ม

1.4   เกลือละลายน้ำ

1.5  เหรียญหนึ่งบาท  3  แหรียญ

 

             2.  อุปกรณ์

2.1  มีด

2.2   แก้วขนาดกลาง  3  ใบ

2.3   ชามใบเล็ก  2  ใบ

2.4   ช้อน  2  คัน

2.5   เขียง

2.6  กระดาษลิตมัส

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

              1.  ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ

1.1  นำมะนาว  สับปะรดและส้มมาคั้นให้ได้น้ำและกรองเอาตะกอนทิ้ง

1.2   นำเกลือมาละลายน้ำละอาดทิ้งไว้ประมาณ  5  นาที

ขั้นตอนการทดลอง

              ตอนที่  1  ศึกษาระดับค่าความเป็นกรดของน้ำผลไม้เมื่อนำมาผสมและเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย

1.1  นำมะนาว  ส้ม  สับปะรด  มาคั้นให้ได้น้ำ

1.2 เมื่อได้น้ำผลไม้ทั้ง 3 ชนิด แล้วให้นำมาผสมกันตามสัดส่วนดังนี้

1.2.1 นำน้ำสับปะรดไปผสมกับน้ำมะนาว ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน

1.2.2 นำน้ำส้มไปผสมกับน้ำมะนาว ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน

1.2.3 นำน้ำส้มไปผสมกับน้ำสับปะรด ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน

1.3 เมื่อนำไปผสมตามสัดส่วนแล้ว คนให้เข้ากันแล้วทดสอบหาระดับค่าความเป็นกรดด้วยกระดาษลิตมัส

1.4 บันทึกผลการทดลองที่ได้ โดยการเรียงลำดับระดับค่าความเป็นกรด จากค่ามากไปหาค่าน้อย

ตอนที่ 2 ศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนและขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ เมื่อนำเกลือละลายน้ำผสมลงไป

2.1 ให้นำเกลือละลายน้ำที่ได้ไปผสมกับน้ำผลไม้ในตอนที่1 ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ

2.2 คนให้เข้ากัน แล้วนำเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไปในน้ำผลไม้ที่ผสมเกลือละลายน้ำไว้

2.3 ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2.4 นำเหรียญออกมาล้างน้ำสะอาด เช็ดให้แห้งนำมาเปรียบเทียบกัน แล้วบันทึกผลการ ทดลองที่เกิดขึ้น

 

                                                  ระดับค่า pH ที่ได้

น้ำมะนาว  +  น้ำสับปะรด                                                                3.0

 

รูปภาพ1

 

น้ำมะนาว  +  น้ำส้ม                                                                             4.0

 

รูปภาพ2

น้ำส้ม   +  น้ำสับปะรด                                                                              4.5

 

รูปภาพ3

 

 

แก้วที่  1  น้ำส้ม  +  น้ำมะนาว

แก้วที่ 2 น้ำมะนาว +  น้ำสับปะรด

แก้วที่ 3  น้ำส้ม   +  น้ำสับปะรด

เหรียญหนึ่งบาทที่สกปรกจำนวน  3  เหรียญ

รูปภาพ4

 

เหรียญที่มีสกปรกใส่ในแก้วน้ำผลไม้ผสมเกลือละลายน้ำ

 

รูปภาพ5

 

 

 

 

 

เหรียญที่ผ่านการแช่น้ำผลไม้ผสมเกลือละลายน้ำ  30  นาที

 รูปภาพ6

 

 

 

 

 สรุปผลและอภิปรายผลการดำนินการจัดทำโครงงาน

 

จากผลการทดลองสรุปได้ดังนี้

 

1.  เมื่อนำน้ำส้มผสมกับน้ำมะนาวจะได้ค่า  pH เท่ากับ  4.0

2.  เมื่อนำน้ำมะนาวผสมกับน้ำสับปะรดจะได้ค่า  pH  เท่ากับ  3.0

3.  เมื่อนำน้ำสมผสมกับน้ำสับปะรดจะได้ค่า  pH  เท่ากับ  4.5

แสดงว่ามื่อนำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำสับปะรดจะพบว่าค่าความเป็นกรดสูงกว่า  น้ำมะนาวผสมกับน้ำส้ม และน้ำส้มผสมกับน้ำสับปะรด  นอกจากนี้เรายังพบว่าเมื่อนำน้ำผลไม้ที่ได้จากการผสมกันดังกล่าวทั้ง 3 ชนิด มาเติมเกลือละลายน้ำลงไปแล้วนำเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไปตั้งเวลาไว้ประมาณ  30  นาที  ภายหลัง  30  นาที  นำเหรียญออกมาล้างน้ำสะอาดพบว่าเหรียญที่อยู่ในน้ำผสมไม้ที่มีค่า pH สูงที่สุดมี่ความสะอาดมากที่สุด  เพราะกรดที่เข้มข้นจะมีฤทธิ์การกัดกร่อนมากที่สุดตามลำดับความเข้มข้นของกรด

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทดลอง

1.  สามารถนำน้ำผลไม้มาทำความสะอาดเหรียญที่มีคราบสกปรกได้

2.  สามารถทราบถึงฤทธิ์ของกรดที่กัดกร่อนคราบสกปรกบนเหรียญได้

3.  สามารถทราบว่าน้ำผลไม้ชนิดใดมีค่าความเป็นกรดมากและมีฤทธิ์การกัดกร่อนไดดีที่สุด

4. ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Blog WordPress.com

 

ข้อเสนอแนะ

1.  เราอาจนำน้ำผลไม้ชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็นกรดที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนของคุณ

2.  เราอาจนำการทดลองนี้ไปทดลองกับสิ่งอื่นๆที่มีคราบสกปรกติดอยู่  เช่น  สร้อยคอ  แหวน พวงกุญแจ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s